• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

درخت انتظار

مرد آهنگر به ره نشسته است و شاگرد آهنگر می دمد به کوره ای از ذغالهای گداخته! آهنگر قطعه آهن سرخ را در بین ذغالها جابجا می کند و در آخر به آب سردی صدای آه و فغان آهن سرخ و گداخته به آسمان می رسد که ای چرخ گردون! ای خداوندگار آهنگری که همه به اذن تو می دمند و می گدازند و داغ می شوند! این منم آن آهنی که اکنون فولاد گشته و وجود ذره ذره این دکان بسته به وجود من است! کمی مدارا!

سيب از درخت انتظارم چيدی و گفتی كه می آيی
خشكيد از بن اين درخت و دار شد در دشت تنهايی

آندم كه غرق چشم مستت آخرين دَم بر لبانم بود
گفتی كه كمتر! گفتمت زين پس پس از چايی

قامت خميدم زير بار اين غم شيرين و سنگينت
فرهاد من بودم كه ترسيدم ز سنگينی رسوايی

يا رب چراغ خانه من بی رخش افسرده و خاموش
خورشيد روی بی مثالش سر زند شايد به فردايی

گفتی مرا يك شب به كويم آيی و تا صبح می مانی
باور نكرد اين دل ولی ماهم شدی يك شب به رويايی

ساغر شكستم دوش و راه باديه در پيش بگرفتم
بر خار محنت پا نهادم تا سحر هر دم به هر جايی

شايد بيايی با رقیبم بر سر خاكم برای فاتحه شايد
چشمم به راهت مانده و ديگر نمی آيی نمی آيی!

1396/11/08

تعداد بازدید:579
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.