ميهمانان اتاق من

       نام : سحر 
       تحصيلات : دانشجو لیسانساطلاعات بيشتر
       نام : محمد رسول احسانی فر 
       تحصيلات : دانشجوی ترم دو itدانشگاه ازاد شاهروداطلاعات بيشتر
       نام : نادمی 
       تحصيلات : دانشجو کارشناسی - آی تیاطلاعات بيشتر
       نام : عباس وطنی 
       تحصيلات : کارشناسی ارشداطلاعات بيشتر
       نام : علیرضا کیان پور 
       تحصيلات : کارشناسی ارشد، فن آوری اطلاعاتاطلاعات بيشتر
       نام : رسول عامری 
       تحصيلات : فوق لیسانس هوش مصنوعیاطلاعات بيشتر

        1 | 2