ميهمانان اتاق من

       نام : منصور صالحی 
       تحصيلات : کارشناسی+کارشناسی ارشداطلاعات بيشتر
       نام : دانیال مهجورثانی 
       تحصيلات : دانشجو کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزاراطلاعات بيشتر
       نام : محمد زاهدی 
       تحصيلات : سطح دو حوزهاطلاعات بيشتر
       نام : محسن عباسی 
       تحصيلات : کارشناسیاطلاعات بيشتر
       نام : مریم وثوقی زاده 
       تحصيلات : لیسانساطلاعات بيشتر
       نام : محمود قاسم نژاد 
       تحصيلات : دانشجوی ارشد کامپیوتر نرم افزاراطلاعات بيشتر

        1 | 2