• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام سی ام: رابطه

ایمان آورندگان دسته دسته به صف می شوند
به سوی آنکه نادیدنی است
آنکه ناشنیدنی است
آنکه در دستانمان نیست جز نیستی
آنکه در هستی مان هست چون هستی

در صفی که او در مقابل است
ابتدایش در انتها و انتهایش در ابتداست
از انتهایش که مینگری
آن میبینی که شاید در ابتدا نتوان دید
ساده دلان در انتهایش او را نزدیک تر می یابند

آنگونه که سوداگران همه چیز را در ابتدای صف می جویند
و هرگز نمی یابند
سوداگران گاهی به گردش می گردند
شنیده اند زمین گرد است و ابتدایشان در انتهاست
اما نمی دانند که رفتن است در نرفتن
و گرد آنجا که نیست گرد، گردش گشتن

1393/11/07

تعداد بازدید:1210
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.