• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام بیستم: سکوت

آنگاه که يافتم هستي را در نيستي
دانستم ناگفته اي نيست که در سکوت نيست
ساده دلان بالاترين فريادشان سکوت است
چرا که از هر فريادي بيشتر و رساتر شنيده مي شود
چنان که پيشتر نيز چنين بود
و زين پس نيز چنين باشد
مگر آنکه سقف اين خانه بشکافته،
و طرحي نو از آن سوي هستي آمده باشد!
حتي آن سوي هستي، نيستي است.
تا آنجا که هستي هست، بدان سوي هستي نرسيده ايم
آنجا که بدانسوي هستي برسيم، نيستي است.
همه گفتني ها از چشمه سکوت جاري اند.

فرياد فرياد مي کند که خالي از گفتني است
سکوت فرياد نمي کند چرا که خود وراي گفتني هاست،
آنجا که سرچشمه گفتني هاست.
سکوت ساده دلان از فرياد سوداگران به نيستي نزديک تر است
آنجا که روشناي دانايي و توانايي درخشان است.

1393/10/07

تعداد بازدید:1120
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.