• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

مجلس ختم اسکندر

اسکندر سردار کشور گشای معروف به مادر خود وصیت نمود که پس از مرگش جنازه اش را به اسکندریه برده، طعامی مهیا کنند، مجلسی بیارایند و از همه اهل اسکندریه به جز کسانی که داغ عزیزی دیده اند برای آن مجلس دعوت کنند. با مرگ اسکندر، مادر چنان نمود که فرزند خواسته بود. طعامی مهیا کرد و سفره ای طویل بیاراست و منتظر! اما هیچکس به مجلس پرسه اسکندر درنیامد. علت پرسید. گفتند در شهر کسی نیست که داغ عزیزی ندیده باشد. مادر تسلی یافت و حکمت آن وصیت دریافت.

1387/04/10

تعداد بازدید:1593
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.