• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

نامه دوم

این روزها به دلیل مسائل گرجستان، نام روسیه بسیار در اخبار شنیده می شود به یاد موردی در مورد روسیه افتادم که جالب است. می گویند استالین به جانشین خود خروشچف دو نامه داد که اگر اوضاع مملکت سخت شد نامه اول را باز کن و به توصیه های آن عمل کن که تو را و کشورت را رهایی بخشد. اگر باز هم افاقه نکرد و اوضاع مملکت داری بر تو سخت گشت، نامه دوم را باز کن که حتما چاره کار است. پس از گذشت مدتی که اوضاع روسیه سخت در هم پیچ شد و فشار سیاسی و اقتصادی هم جامعه هم کرملین نشینان را سخت در تنگنا قرار داد، خروشچف به ناچار نامه اول گشود که در آن توصیه شده بود همه مشکلات را به گردن حاکمان قبلی بینداز. این شد که استالین زدایی در روسیه به راه انداخته شد و هر چه نشانی از استالین داشت مورد شماتت قرار گرفت. اما پس از مدت کوتاهی این طبل توخالی صدای خود را از دست داد و انتظارات جامعه را پاسخگو نبود و حاکمان قبلی توانایی پاسخگویی بی کفایتیهای خروشچف را تا ابد نداشتند. فشار روز افزون جامعه خروشچف را به باز نمودن نامه دوم وادار کرد که در آن توصیه شده بود به نوشتن دو نامه.

1387/05/27

تعداد بازدید:1770
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.