• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

و از اهالی امروز بود

با روزگار حرکت می کرد و هرگز ندیدم که گامی عقب مانده باشد. در شب مناظره بزرگ به دیدار پدر رفتم تا در کنار او باشم و از نظر و تحلیلش آگاه شوم. آنگاه که من با هیجان و استرس مکالمات را دنبال می کردم، او راحت و آسوده می نگریست تا آنکه به پایان رسید. وقتی نتیجه را از او جویا شدم انتظار داشتم مانند هر انسان دیگری بگوید موسوی بهتر صحبت کرد یا احمدی نژاد و اینکه چه کسی بهتر توانست مردم را به سوی خود جذب کند. اما او نتیجه آن مناظره را در جمله ای خلاصه کرد و آن شد که بعدها دیدیم. یکی از مشکلاتی که در خانواده ها وجود دارد، عدم درک فرزندان توسط والدین است که معمولا والدین می خواهند فرزندانشان آنطور زندگی کنند که آنها زندگی خود را گذرانده اند. مواردی از این قبیل در زندگی یک اجتماع بسیار به چشم می خورد، آنگاه که معلمان و اساتید دانشجویان خود را با روزگار خود مقایسه می کنند و بعد از مقایسه انتظار دارند که آنها نیز مانند خودشان رفتار کنند و مواردی دیگر که بسیارند. در چنین مواردی اسلاف انتظار دارند که آیندگان فقط عمل کنند و با حرکت در مسیر و جهتی که آنان قبلا اندیشیده اند زندگی کنند، غافل از اینکه زندگی فقط عمل و حرکت نیست. زندگی با اندیشیدن در ظرف زمان آغاز می شود و با انتخاب جهت می گیرد و با عمل و حرکت کامل می شود. آزادی از تعصب و پیشفرضهای ذهنی و پیروی از عقل و منطق می تواند قدرت تفکر آزاد یا همان آزاد اندیشی را به انسان عطا کند تا بتواند پا به پای ارابه زمان حرکت کند. ملتمس دعا و ذکر فاتحه برای مرحوم پدرم هستم.

1388/10/30

تعداد بازدید:2184
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.