• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام سی و نهم: نظر

بازی تماشا دارد
آنانکه در فنجانند
طوفان را بزرگ می پندارند
آنان که فنجان را در دست دارند
جز بازی نمی بینند
بازی تماشا دارد
گاه به اشتیاق و هیجانی
گاه به ضعف و نگرانی
بازی تماشا دارد

اما بازی جز نظربازی بیش نمی طلبد
چرا که همه ذرات ریز و کرات کلان در راهند
چه جای نگرانی؟!
چه جای دغدغه؟!
چه جای دلواپسی؟!
بازی تماشا دارد

1393/12/04

تعداد بازدید:1012
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.